ILANI YA CCM 2010 PDF

alias ‘Msomaji Raia’ argued that if CCM was not Nyerere’s mother, and thus could Ilani ya Uchaguzi Mkuu wa Rais, Wabunge na Madiwani, Oktoba 31 ILANI YA UCHAGUZI YA CCM YA MWAKA – UTANGULIZI 1. Katika Uchaguzi wa kushindanisha vyama vingi vya siasa ili kutwaa. wa ilani ya uchaguzi ya Chama Cha Mapinduzi (CCM) mwaka kwa by, , Mpigachapa Mkuu wa Serikali edition, in Swahili.

Author: Goltimuro Dairr
Country: Maldives
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 15 April 2016
Pages: 410
PDF File Size: 10.32 Mb
ePub File Size: 6.9 Mb
ISBN: 553-2-93805-129-9
Downloads: 87658
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazahn

Kuendelea kupanua huduma za benki ili kuwafikia wananchi wengi zaidi. Dunia ya leo imegawanyika katika nchi za kaskazini na nchi za kusini. Kutumia uongozi shirikishi katika kusimamia cccm na kuwafikishia wakulima vijijini maarifa yanayohusu kanuni za kilimo bora cha mazao wanayolima. Kuzalisha mbolea kwa wingi kwa ajili ya mapinduzi ya kilimo tunayoyafanya na kuhamasisha makampuni ya mbolea ili yaingize 2100 kwa wingi kukidhi mahitaji ya taniifikapo mwaka Kuzalisha umeme MW kutokana ga gesi asili ya Mnazi Bay.

Ziada ya mazao huunda mazingira muafaka ya kuanzishwa viwanda vya usindikaji na utengenezaji wa bidhaa za viwandani. Katika kutekeleza azma yake ya kuwaunganisha wananchi wa Zanzibar pamoja na sera zake za umoja, amani na mshikamano CCM imeendelea kuimarisha umoja na mshikamano miongoni mwa wananchi wote wa Zanzibar na Tanzania kwa jumla. Kutoa mafunzo ya kuwajengea uwezo wajasiriamali kuhusu mbinu za kuyafikia masoko ya nje. Kwa upande wa maendeleo ya watoto mafanikio yafuatayo yamefikiwa: Ili kuendeleza ujenzi wa demokrasia na utawala bora katika kipindi cha miaka mitano ioani CCM itaendeleza azma yake ya kuimarisha na kukuza demokrasia na utawala bora na kuhakikisha kwamba SMZ inatekeleza yafuatayo: Ilani hii ya Chama cha Mapinduzi ya Mwaka hadi inalengo hilo hilo.

Aidha, wananchi watahamasishwa kuanzisha vikundi vya ufugaji wa chaza ili kupata lulu na kuongeza kipato cha kuwawezesha kupambana na umasikini. Kulielekeza Shirika la Nyumba la Taifa kuwa mwendelezaji ardhi mkubwa Master Estate Developer na kujenga nyumba nyingi kwa ajili ya kuuza au kupangisha kwa wananchi wote na hasa watu wa kipato cha kati na cha chini.

Kushirikiana na wadau wengine katika kufanya utafiti juu ya maeneo mengi ya ajira na kupanua wigo wa harakati za kiuchumi zinazozalisha ajira nyingi kama vile kilimo, ufugaji, uvuvi, biashara na viwanda vidogo vidogo ili kuongeza fursa za ajira kwa vijana.

Ili kuimarisha na kuendeleza hifadhi ya jamii Chama Cha Mapinduzi katika kipindi cha utekelezaji wa ilani hii kitazielekeza Serikali zake kuchukua hatua zifuatazo: Kujenga nyumba 41 za waalimu Unguja na Pemba. Kuziwezesha Halmashauri za Miji na Wilaya zote nchini kuweka na kuutumia mfumo wa kutumia teknolojia ya dcm katika kutoa huduma za ardhi kwa kuimarisha na kuboresha utunzaji wa kumbukumbu za upimaji ardhi, na kuzibadilisha kutoka mfumo uliopo sasa kuwa wa kielektroniki.

  FRUIT PULPER MACHINE PDF

Maendeleo ya Taifa letu yataletwa na wananchi wenye afya bora inayowawezesha kuzalisha mali na kutoa huduma mbalimbali.

Jumla ya wananchi 33, sawa na asilimia Kukamilisha ramani mpya za kisasa za Kijiolojia zinazoonyesha uwepo wa madini Tanga, Nachingwea dcm Liganga. Kwa kuwa ardhi huwa haiongezeki lakini matumizi na watumiaji wanaongezeka kila siku, ili kuondoa migogoro baina ya watumiaji wa ardhi, upo umuhimu wa ardhi yetu yote ipimwe, ipangiwe mipango ya matumizi bora, na imilikishwe kwa wananchi.

ILANI YA CCM 2015-2020

Kuchukua hatua za makusudi za kupanua wigo wa kinga ya Hifadhi ya Jamii, ili Watanzania walio wengi waweze kufaidika na huduma za mifuko ya jamii. Kuendeleza miundombinu ya viwanda vidogo na biashara ndogo.

Mapinduzi ya kilimo, ufugaji, uvuvi na viwanda ambayo Taifa linataka yafanyike ili tuweze kuleta modenaizesheni ya uchumi wetu, yatawezekana na kasi yake itakua kwa njia ya nchi kuwekeza vema katika ujenzi wa msingi imara wa maendeleo ya sayansi na teknolojia building a solid scientific and technical base.

Ongezeko hili limechangiwa na kuongezeka kwa vyuo vya ufundi kufikia mwaka kutoka mwaka Serikali iunde chombo cha wataalam makini na waaminifu watakaokabidhiwa jukumu la kusimamia na kuratibu shughuli hizo nchini kote ili ionekane wazi kwamba lengo la uwezeshaji kimitaji linazaa matunda yanayoboresha maisha ya wanyonge. Kununua vinu vinane vya kuzalisha mafuta ya majani ya mkarafuu na kuvigawa kwa wajasiriamali ambavyo vimetoa ajira kwa watu 2, Kujenga mifumo imara ya viwanda, biashara na masoko yenye kuendeleza na kukuza mauzo nje.

Kuanza maandalizi ya ujenzi wa uwanja mpya wa kisasa wa michezo ambao pia utatumika kwa maadhimisho ya sherehe mbalimbali za kitaifa. Kukamilisha ujenzi wa barabara ya Mfenesini hadi Bumbwini Km. Kuendelea kuhamasisha wananchi ili kukuza kiwango cha uelewa na mwamko wao katika kuchangia huduma za maji ili ziwe endelevu na kutoa kipaumbele katika kulinda, kuhifadhi na kutunza rasilimali maji hasa katika vyanzo na makinga-maji Catchment areas dhidi ya uvamizi kwa shughuli za ujenzi na kilimo.

Mwelekeo wa utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi katika kipindi cha 2005-2010.

Kwa kutambua kwamba, wananchi walio wengi bado ni masikini na wanakabiliwa na tatizo la ukosefu wa maarifa, ujuzi na mitaji katika kilimo, biashara na ujasiriamali hali ambayo ni kizuizi cha maisha bora na mapambano dhidi ya umasikini, CCM itaielekeza Serikali SMZ kuendeleza jitihada za kuwawezesha wananchi kiuchumi kwa kutekeleza yafuatayo: Kuandaa utaratibu wa kununua vivuko vipya vyenye uwezo wa kubeba tani 50 kila kimoja kwa ajili ya maeneo yafuatayo: Kuimarisha ofisi ya Mkurugenzi wa Mashitaka Zanzibar na kukamilisha hatua za wanasheria wa ofisi ya Mkurugenzi wa Mashitaka kuendesha mashtaka katika ngazi zote za mahakama.

  HET SLIMME ONBEWUSTE PDF

Mafanikio yaliyofikiwa katika Sekta ya Makazi ni haya yafuatayo: Wakati huo huo idadi ya watalii waliotembeleaTanzania kutoka nchi za Asia iliongezeka kutoka 23, mwaka hadi watalii 26, mwaka Serikali isimamie kikamilifu sheria ya ajira kwa wageni.

Barabara Serikali imefanikiwa kukamilisha ujenzi wa barabara kama ifuatavyo: Mafanikio yaliyofikiwa katika Sekta ya Viwanda na Biashara ni haya yafuatayo: Kuanzisha Kituo Maalumu cha Kurekebisha Vijana walioathirika na madawa ya kulevya.

Cfm mapinduzi ya kilimo na viwanda ndiyo yatakayotuhakikishia kufika katika lengo hilo na nchi yetu kuwa na uchumi wa kati. Kuviimarisha Vyombo vya Habari ikiwemo TVZ na STZ, kwa kuvipatia vifaa na mitambo ya kisasa ili viweze kurusha matangazo yx kwa ufanisi, kuonekana na kusikika katika sehemu mbalimbali ndani na nje ya Zanzibar na Tanzania kwa jumla. Aidha, kuangalia uwezekano wa kuanzisha mbao za matangazo 20100 ngazi ya Wilaya na Mkoa ili kutoa taarifa mbalimbali ikiwemo bei na masoko kwa wakati muafaka.

Kuingiza taswira ya Zanzibar katika tiketi za kampuni za boti ziendazo kasi za Azam Marine Ltd. Katika kipindi cha Ilani hii ya miakaChama Cha Mapinduzi kitazielekeza Serikali kuiendeleza sekta ya mifugo kwa ari zaidi, nguvu zaidi na Katika kipindi cha utekelezaji wa Ilani hii ya -Chama kitaielekeza Serikali kuimarisha Sekta ya Fedha kwa kutekeleza yafuatayo: Katika kipindi chaTa itaendelea kuwa karibu na wafanyakazi na kuhakikisha kuwa Serikali zinayatambua na kuyashughulikia kwa ukamilifu na kwa wakati muafaka matatizo yao.

Kupunguza kiwango cha upotevu wa maji Non revenue water kwa kufunga mita za maji na kuwaelemisha wateja wa maji jinsi ya kutumia maji vizuri ili kuyahifadhi.

Mwelekeo wa utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi katika – Google Books

Ushirikishaji huo utakuwa wa sekta binafsi, NGOs na vijiji. Aidha tatizo la nchi yetu ni la uchumi ulio nyuma na tegemezi.

Kusimamia ubora wa miundombinu ya shule za sekondari ili kuleta ufanisi katika utoaji wa elimu.